Taasta algseis
Salvesta SVG fail
Salvesta PDF fail
Teksti liiga palju, proovi suuremat silti või proovi muuta sildi teksti ja elementide suurust
Error: Not all required fields are filled
Sildi seadistused
Muutke vaikimisi määratud sildi mõõte:
mm
mm
Kirjutage lahtritesse nõutud info
Siia saab kirjutada, miks kasutate videovalvet?

Esimene samm videojälgimise protsessis on sõnastada, milleks te videovalvet vajate? Et astuda esimene samm, alustage probleemi mõtestamisest, mida Te statsionaarse videosalvestamise abil lahendama asute ning mida muude meetmetega saavutada on oluliselt keerulisem või võimatu.

Videojälgimine on üks kõige suurema riivega andmetöötlus ja kuna riive on väga suur, on vaja hoolikalt kaaluda, kas eesmärki on võimalik saavutada mõne teise vähem privaatsust riivava meetodiga. 

 • Kaameraga salvestamine tähendab isikuandmete töötlust ning iga isikuandmete töötlus algab konkreetse eesmärgi sõnastamisest.
 • Eesmärk peab olema seaduslik. 

Era- ja mittetulundussektoris võimaldab seadusandlus vaid ennekõike selliste eesmärkide saavutamist, mis on seotud kas isikute õiguste kaitsega, vara kaitsega või õigusrikkumiste tuvastamisega.
 
Näide, kuidas leida eesmärk:

Korteriühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühishuvide esindamine. Seega saab kaamerate paigaldamise eesmärgiks olla korteriühistu (ühis) vara kaitse ja õigusrikkumiste tuvastamine. 

Kui eesmärk on leitud:

Kui olete valinud oma eesmärgi saavutamiseks videovalve, peate olema valmis inimestele salvestiste väljastamiseks. Igal inimesel on õigus omada kontrolli oma isikuandmete kasutamise üle ning videovalve korraldaja peab tagama andmete kättesaadavuse. Selleks peate välja töötama vastava korra.

Iga videovalve korraldaja peab olema valmis ka selgituste andmiseks, kuidas salvestisi kasutatakse, kes salvestistele ligi pääseb, kellele on õigus avaldada ja kui kaua andmeid säilitatakse. Samuti on igal inimesel õigus vaidlustada oma andmete kogumine, kui ta leiab, et see tema privaatsust rikub.  

Kui olete enda jaoks kõik läbi mõelnud ja andmetöötluse reeglid paika pannud, siis kirjutage lahtrisse lühidalt eesmärk ja võtke vastutus selle eest, et see on seadustega kooskõlas.

Andmekaitse Inspektsioon ei vastuta videovalve sildi sisu õigsuse eest. Teavitussildil esitatud sisu eest on vastutav videovalve korraldaja.

Õiguslik alus:
Valige eesmärki toetav õiguslik alus. Sobiva puudumisel kirjutage see ise seaduse sättele viidates.

Õiguslik alus andmekaitses on nagu juhtimisõigus liikluses. Kui juhilube pole, siis sõita ei tohi. Kaameraga salvestamiseks tuleb luba seadusest. Loa ehk õigusliku aluse peab iga statsionaarse videojälgimise korraldaja leidma vastavalt kehtivatele õigusaktidele ise.

Õigustatud huvi
Eestis kehtiv õigusraamistik ei anna statsionaarse kaamera kasutamiseks palju erinevaid õiguslikke aluseid. Kõige üldisemalt kokkuvõttes on võimalik kasutada vara ja isikute kaitseks korraldatud videovalve õigusliku alusena õigustatud huvi. Arvestada tuleb, et õigustatud huvi nõuab analüüsi tegemist, milles tuleb  välja selgitada isikute privaatsusriskid ja nende ulatus. Samuti tuleb analüüsida, kas kasutusele võetav meede õigustab end arvestades tekitatavat riivet ning kuidas on antud meetme juures võimalik riivet privaatsusele vähendada ning tagada inimeste õiguste kaitse. 

Seaduse alusel
Teatud valdkondades tegutsedes võib olla videovalve seadusest tulenev kohustus. See tähendab, et videovalve kui kontrolli või turvameede on kirjutatud sisse eriseadusesse. Näiteks Eestis tuleb videojärelevalvet korraldada õnnemängu või loto korraldajatel. Kui videovalve kohustus tuleb seadusest, siis ei saa olla õiguslik alus õigustatud huvi, vaid õiguslik alus tuleb seadusest. Õnnemängu või loto korraldajate videovalve õiguslik alus tuleb hasartmänguseadusest. Kui Teie videovalve kohustus tuleb seadusest, saate sildile lisada täpsustava infona seaduse sätte.
 
Muu
Kõiki olukordi, milleks võib videovalve vajalik olla, ei ole võimalik ette näha. Seega ei saa loetleda kõiki õiguslikke aluseid, mis võivad osutuda võimalikuks videovalve korraldamisel Teie tegevusvaldkonnas. Lahtrisse „Muu“ saate  õigusliku aluse ise kirjutada, mis annab Teile õiguse videovalvet korraldada.

Selgitage välja, milline on eesmärki toetav õiguslik alus ja lisage see teavitussildile. 

Kui olete leidnud tegevuseks õigusliku aluse, on Teil vaja selgeks teha andmetöötluspõhimõtted. See tähendab, et kuidas salvestada nii, et teeksite seda võimalikult eesmärgipäraselt ja minimaalses andmemahus ning arvestades vajalike turvameetmetega.

Nõuandeid ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele videovalve korraldajale leiab: https://www.aki.ee/et/teavitus-juhised/videovalve-korraldajale

Andmekaitse Inspektsioon ei vastuta videovalve sildi sisu õigsuse eest. Teavitussildil esitatud sisu eest on vastutav videovalve korraldaja.

Siia saab kirjutada, kes on videovalve eest vastutav.
Vastutav töötleja on isik, kelle kindlaks määrata on isikuandmete töötlemise eesmärgid, meetodid ning kaitsemeetmed. Seega, kui teie olete otsustajaks, miks ja kuidas tuleb isikuandmeid töödelda, olete vastutav töötleja. 

Vastutav töötleja saab olla nii juriidiline isik kui füüsiline isik. Kui isikuandmeid töötleb juriidiline isik, siis on kõik selle töötajad vastutava töötleja rollis, kuid väljapoole organisatsiooni  jääb vastutavaks juriidiline isik. 

Videovalve korraldamisel tuleb vastutaval töötlejal tagada isikutele kohene teavitus enne kaamera-alasse jõudmist, ehk siis silt, mida hetkel koostamas olete, peab asetsema enne inimese kaamera salvestusvälja jõudmist. Vastutav töötleja tagab enda kohta info andmisega inimesele võimaluse küsida täpsemat infot videosalvestiste kasutamise, edastamise või kustutamise kohta. Kokkuvõttes andmekaitsetingimuste kohta. 

Kirjutage lahtrisse, mis on vastutava töötleja kui isiku ametlik nimi.

Andmekaitse Inspektsioon ei vastuta videovalve sildi sisu õigsuse eest. Teavitussildil esitatud sisu eest on vastutav videovalve korraldaja. 
Siia saab kirjutada kontaktid, kust saab inimene infot isikuandmete kasutamise kohta. Kui on andmekaitsespetsialist, on mõistlik lisada tema kontakt.
Täpsem info teavitussildil tähendab juhatust detailsema ülevaate juurde isikuandmete kasutamisel ehk andmekaitsetingimuste või/ja valvekaamera kasutuskorra kättesaamist. Andmekaitsetingimused peavad andma ülevaate kõikidest toimingutest, mida isikuandmetega teete. Juhul kui Teil on vajadus edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ning selleks on olemas õiguslik alus, siis ka see on toiming, millest tuleb andmekaitsetingimustes teavitada.

Sageli paigutatakse andmekaitsetingimused veebilehele ja teavitussildile saab lisada sel juhul veebilehe aadressi. Kui veebiaadressi ei ole, võib lisada sildile näiteks e-posti aadressi või telefonikontakti. Oluline, et antav kontakt juhatab inimese selle infoni, mis puudutab tema isikuandmete kasutamist. 

Kirjutage lahtrisse veebiaadress või muu kontakt, kust inimene saab info selle kohta, milliseid toiminguid te isikuandmetega teete. Kui kirjutate e-posti aadressi, siis võimalusel vältige isikunimega seotud aadressi. 

Täpsema andmekaitsetingimuste koostamise juhise leiate isikuandmete töötleja üldjuhendi peatükist Läbipaistvus

Andmekaitsetingimusteni on võimalik juhatada inimest läbi teavitussildile loodava QR koodi. Kui sisestate järgmisesse QR koodi lahtrisse veebiaadressi, loote oma teavitussildile QR koodi. Sellise koodi loomiseks kohustust ei ole.  
 
Andmekaitse Inspektsioon ei vastuta videovalve sildi sisu õigsuse eest. Teavitussildil esitatud sisu eest on vastutav videovalve korraldaja. 
 
Siia saab kirjutada sildile QR koodi lisamiseks veebiaadressi, kust leiab andmekaitsetingimused. Kui olete eelnevasse „Täpsem info“ kasti juba kirjutanud veebiaadressi ja QR koodi ei soovi, pole vaja seda kasti infoga täita.
QR koodiga saab lihtsalt ja kiirelt jagada infot. QR koodi oskavad lugeda paljud seadmed, tavakasutaja jaoks aga on kõige tüüpilisem QR koodi lugeja mõni kaameraga mobiiltelefon, mis oskab saadud pilti vastava rakendusega töödelda.
Sisestage QR-koodi sisu lahtrisse ja oletegi saanud videovalve teavitussildile "vöötkoodi" ehk kindla standardiga mustvalge kujutise, mille sisse olete pannud inimese jaoks vajaliku info, näiteks otselink veebiaadressile, kust inimene leiab täpsema info või otselink telefoninumbrile, millelt inimene saab küsida näiteks andmekaitsetingimusi.

VideovalveVideovalve võib sügavalt mõjutada inimeste mõtlemist ja tegutsemist, samuti sõna- või otsustusvabadust. Igasugune videojälgimine on oma olemuselt põhiõiguste ja eraelu puutumatuse rikkumine ning seda saab teha vaid seadusest tulenevatel juhtudel ning tegevus nõuab põhjendamist ja selgitamist.

Videovalve korraldaja meelespea

Videovalve korraldaja kohustuslik meelespea

 • pange kirja, mis on jälgimise eesmärk,
 • selgitage välja, kas seatud eesmärki toetab seadusandlus ja milline on jälgimise õiguslik alus,
 • määrake kindlaks, kes vastutab videovalvesüsteemi haldamise ja toimimise eest,
 • määrake kindlaks, kellel on juurdepääs videosalvestistele ja mis eesmärkidel ning õiguslikul alusel,
 • määrake kindlaks videomaterjalide andmete säilitamise aeg ja kuidas toimub hävitamine,
 • töötage välja menetlusprotseduurid andmelekke korral,
 • mõelge läbi, kuidas saate tagada läbipaistvuse inimese jaoks ja viige see ka ellu, ehk kirjutage inimesele ja inimkeeli, kuidas tema andmeid töötlete,
 • töötage välja andmete väljastamise kord ja tehke see teave inimesele kättesaadavaks,
 • koostage korrektne videovalve teavitussilt või kui jälgimine toimub rohkem kui ühe sissepääsuga alasse, siis sildid.  Silte peaks olema nii palju, et inimesed oleksid informeeritud videojälgimisest enne kui nad alasse on sisenenud.
 • arvestage, et videovalve korraldajana avalikul alal olete vastutav andmetöötleja.
Valmis: eelvaade
Eelvaade